DEPO VE ENDÜSTRİYEL OPERASYONLARDA ERGONOMİ

Depo ve Endüstriyel Operasyonlarda Ergonomi

Öncelikle Ergonomi nedir. Buna bir tanım getirmek gerekirse… Ergonomi; işletmede gerek çalışma koşulları, gerekse üretkenliği iyileştirme açısından işin nicelik ya da nitelik olarak incelenmesidir. İşçiler ve iş çevresiyle aralarındaki en uygun ilişkinin başarısıyla ilgili bir bilim dalıdır.

Çoğu depoların ve endüstriyel operasyonların günlük işlemleri, sürekli olarak, kaldırma, katlama, yükleme, ulaşma, itme, boşaltma vb malzemelere fiziksel güç uygulama gibi manüel malzeme elleçleme alanına girmektedir. Çalışanlar, raflardan sipariş toplama işlemi yapar, karton/koli gibi paketleri hareket ettirir, ambalaj malzemelerine uzanır ve bunun gibi farklı aktiviteler gerçekleştirir. Manuel malzeme elleçleme işlemi, 500.000’den fazla bildirilen yıllık bilinen vakalara göre (omuzlarda, kol ve bacaklarda kasılma ve zorlanmalar) , kas ve iskelet hastalıklarına neden olmaktadır.

DEPO ERGONOMİSİ

Gelişmiş ülkelerde artan finansal ve yasal baskıların da etkisiyle, hükümetler İKİH’den korunmak için acil ve etkin politikalar geliştirmeye zorlanmıştır. Korunma ve ergonomi konusunda toplum bilinci oluşmuş iş yerlerinde ergonomi ve ergonomik eğitimler hızla yaygınlaşarak uygulanmaya başlamıştır.

Ülkemizde de çalışanlara çeşitli kas iskelet hastalıkları yasalarda meslek hastalığı olarak kabul edilmekte, fakat işverenler, çalışanlar ve hekimler tarafından bu yönüyle yeterince tanınmamaktadır. İKİH’in sıklığı, risk etkenleri, iş günü kaybı, sigorta tazminatları, maliyeti, korunma eğitimi ve ergonomik girişimlerin etkinliği konusunda çalışmalar çok yetersizdir.

4857 Sayılı İş Yasasında İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılmıştır. Örneğin ‘Ekranlı Araçlarla Çalışanlara Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik’ , ‘Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği’ gibi yönetmelikler ile işveren işyerinde mesleki risklerin belirlenmesi, önlenmesi, çalışanların korunma eğitimi ve iş yerinde ergonomik girişimleri uygulama konusunda yükümlü kılınmıştır.

Bunu sorunu tamamen ortadan kaldırmakaslamümkün olmasa da negatif yönleriniazaltabiliriz.

Nasıl olduğuna bir göz atacak olursak…

ERGONOMİ

Ergonomi bazlı sakatlıklar ve tedavi masrafları iş için sendeleyici, işçiler için ise acı dolu olur

Şirketler fabrika veya depolardaki kötü ergonomi nedeniyle; işçi tazminatları, sigorta primleri ve elbette raporlu işçilerin çalışamaması nedeniyle verimlilik kaybı gibi masraflara katlanmak zorundadır. Kötü ergonomi aynı zamanda yorgunluk ve bitkinliğe neden olur ki bu da hatalara, dolayısıyla doğrudan yaralanmalara ve dolayısıyla düşük verimliliğe neden olur.

İşin iyi yanından bakacak olursak: Ergonomi ve Verimlilik iki iyi arkadaştır.

Araştırmalar açıkça göstermektedir ki, ergonomik iyileştirmeler, fiziksel talepleri azaltmakta ve operasyonel verimliliği artırabilmektedir. Sağlıklı ve daha az pahalı işgücünün olması avantajının yanı sıra, iyi bir ergonomi programı, ürün yerleştirme, malzeme akışı, süreçleri ve emeği artırmanın yollarını görmenize yardımcı olabilir. Dolayısıyla en kolay "/ kazan kazan" yöntemlerinden biridir.

devam edecek...